مقاله ها

Coding اصفهان

نوشته شده توسط محسن. Posted in Uncategorised

 

برگزاری کلاس های Coding در اصفهان 

داوطلبان آزمون ارشد و دکتری 

برای شرکت در کلاس های Coding 

504  و TOEFL در اصفهان با شماره های زیر تماس بگیرید و ثبت نام کنید. 

1. 03112238796

2. 09131054580

  زمان برگزاری    19 و 20 دی ماه  

 

 

 

 

ساوه

نوشته شده توسط محسن. Posted in Uncategorised

کلاس های تافل و ۵۰۴ ساوه:

پنجشنبه: ۱۳۹۲/۰۹/۲۱

جمعه: ۱۳۹۲/۰۹/۲۲

پنجشنبه: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸

۵۰۴ ساعت : ۸-۱۲

تافل: ساعت ۱۶-۲۰

آدرس : ساوه خیابان شریعتی نرسیده به پاسداران جنب رستوران پاسارگاد طبقه سوم موسسه آموزشی هانی شماره تلفن 42201156

مدرس: استاد محمودی  

 

 

پاسخ نامه درون درسی مهارت Reading

نوشته شده توسط محسن. Posted in Uncategorised

  

Reading No. 1     1. C   2. A   3. D    4. B   5. C   6. A

Reading No. 2      1. B   2. A   3. D    4.  B  5. A   6. C   7. C

Reading No. 3      1. D   2. A   3. D    4. B   5. D   6. C   7. A

Reading No. 4      1. C   2. B   3. D    4. C   5. A   6. C    7. B   8. D 

Reading No. 5       1. A   2. C   3. C    4. B   5. D   6. C    7. A   8. D

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه های TOEFL2

نوشته شده توسط محسن. Posted in Uncategorised

 

 

Lesson 1

1.      B

2.      A

3.      B

4.      C

5.      B

6.      B

7.      A

8.      C

9.      D

10.  D

11.  C

12.  A

13.  D

14.  A

15.  D

 

 

 

Lesson 2

1.      D

2.      A

3.      D

4.      B

5.      C

6.      D

7.      A

8.      D

9.      B

10.  D

11.  A

12.  C

13.  B

14.  C

15.  C

 

 

 

Lesson 3

1.      B

2.      B

3.      D

4.      C

5.      D

6.      B

7.      C

8.      A

9.      B

10.  A

11.  A

12.  C

13.  D

14.  C

15.  D

 

 

 

Lesson 4

1.      C

2.      A

3.      A

4.      B

5.      D

6.      C

7.      A

8.      C

9.      D

10.  B

11.  A

12.  B

13.  B

14.  D

15.  C

 

 

 

Lesson 5

1.      D

2.      C

3.      C

4.      A

5.      D

6.      D

7.      B

8.      B

9.      D

10.  A

11.  A

12.  B

13.  C

14.  B

15.  A

 

 

 

Lesson 6

1.      D

2.      A

3.      A

4.      C

5.      D

6.      B

7.      B

8.      D

9.      C

10.  B

11.  C

12.  C

13.  D

14.  A

15.  B

 

 

 

Lesson 7

1.      B

2.      C

3.      B

4.      B

5.      C

6.      C

7.      A

8.      A

9.      C

10.  D

11.  B

12.  A

13.  D

14.  D

15.  A

 

 

 

Lesson 8

1.      C

2.      A

3.      D

4.      B

5.      C

6.      B

7.      D

8.      A

9.      D

10.  B

11.  D

12.  A

13.  B

14.  C

15.  C

 

 

 

Lesson 9

1.      C

2.      A

3.      D

4.      A

5.      B

6.      A

7.      A

8.      D

9.      B

10.  C

11.  B

12.  D

13.  B

14.  C

15.  C

 

 

 

Lesson 10

1.      A

2.      C

3.      D

4.      D

5.      D

6.      A

7.      A

8.      B

9.      B

10.  C

11.  A

12.  B

13.  C

14.  C

15.  B

 

 

 

Lesson 11

1.      B

2.      A

3.      D

4.      A

5.      B

6.      C

7.      D

8.      B

9.      A

10.  C

11.  D

12.  B

13.  C

14.  A

15.  D

 

 

 

Lesson 12

1.      C

2.      B

3.      D

4.      A

5.      D

6.      B

7.      A

8.      A

9.      B

10.  B

11.  D

12.  C

13.  C

14.  D

15.  A

 

 

 

Lesson 13

1.      B

2.      B

3.      C

4.      A

5.      D

6.      B

7.      A

8.      A

9.      D

10.  D

11.  C

12.  A

13.  D

14.  B

15.  C

 

 

 

Lesson 14

1.      D

2.      A

3.      D

4.      C

5.      C

6.      B

7.      C

8.      A

9.      C

10.  B

11.  A

12.  B

13.  B

14.  D

15.  D

 

 

 

 

Lesson 15

1.      B

2.      B

3.      A

4.      D

5.      C

6.      A

7.      A

8.      D

9.      C

10.  B

11.  A

12.  C

13.  D

14.  B

15.  C

 

 

 

Lesson 16

1.      C

2.      B

3.      D

4.      A

5.      C

6.      B

7.      A

8.      A

9.      C

10.  B

11.  D

12.  A

13.  B

14.  C

15.  D

 

 

 

Lesson 17

1.      C

2.      C

3.      C

4.      A

5.      A

6.      D

7.      D

8.      A

9.      D

10.  B

11.  B

12.  D

13.  C

14.  B

15.  B

 

 

 

Lesson 18

1.      C

2.      B

3.      C

4.      A

5.      C

6.      B

7.      D

8.      A

9.      D

10.  D

11.  C

12.  A

13.  B

14.  B

15.  D

 

 

 

Lesson 19

1.      C

2.      B

3.      B

4.      A

5.      C

6.      B

7.      D

8.      C

9.      D

10.  B

11.  A

12.  D

13.  C

14.  A

15.  A

 

 

 

Lesson 20

1.      A

2.      D

3.      C

4.      D

5.      C

6.      B

7.      D

8.      B

9.      B

10.  B

11.  D

12.  A

13.  C

14.  A

15.  D

 

 

 

Lesson 21

1.      D

2.      B

3.      C

4.      C

5.      D

6.      C

7.      A

8.      B

9.      B

10.  D

11.  B

12.  A

13.  A

14.  B

15.  A

 

 

 

 

Lesson 22

1.      D

2.      D

3.      A

4.      B

5.      D

6.      B

7.      C

8.      C

9.      A

10.  C

11.  C

12.  C

13.  A

14.  B

15.  B

 

 

 

Lesson 23

1.      C

2.      B

3.      B

4.      C

5.      A

6.      B

7.      D

8.      A

9.      C

10.  A

11.  D

12.  A

13.  B

14.  D

15.  D

 

 

 

Lesson 24

1.      C

2.      D

3.      A

4.      D

5.      B

6.      C

7.      D

8.      D

9.      B

10.  C

11.  C

12.  B

13.  A

14.  A

15.  B

 

 

 

Lesson 25

1.      C

2.      D

3.      D

4.      C

5.      D

6.      B

7.      B

8.      A

9.      D

10.  C

11.  C

12.  A

13.  A

14.  B

15.  B

 

 

 

Lesson 26

1.      D

2.      B

3.      B

4.      D

5.      B

6.      D

7.      D

8.      A

9.      C

10.  C

11.  D

12.  C

13.  C

14.  A

15.  A

 

 

 

Lesson 27

1.      C

2.      D

3.      C

4.      B

5.      C

6.      D

7.      A

8.      D

9.      A

10.  A

11.  A

12.  B

13.  C

14.  D

15.  B

 

 

 

Lesson 28

1.      B

2.      B

3.      C

4.      A

5.      D

6.      B

7.      B

8.      A

9.      D

10.  D

11.  C

12.  A

13.  D

14.  C

15.  C

 

 

 

 

Lesson 29

1.      A

2.      C

3.      A

4.      C

5.      B

6.      A

7.      C

8.      A

9.      B

10.  D

11.  B

12.  C

13.  D

14.  B

15.  D

 

 

 

Lesson 30

1.      A

2.      C

3.      B

4.      C

5.      D

6.      A

7.      C

8.      C

9.      B

10.  B

11.  D

12.  B

13.  C

14.  A

15.  C

 

toefl

نوشته شده توسط محسن. Posted in Uncategorised

Lesson 1

1.      B 2.      A 3.      D 4.      C 5.      B 6.      A 7.      C 8.      D 9.      B 10.  A
11.  D 12.  C 13.  B 14.  A 15.  D  

 

 

Lesson 2

1.      C 2.      D 3.      A 4.      B 5.      D 6.      C 7.      A 8.      D 9.      B 10.  C
11.  D 12.  B 13.  A 14.  C 15.  D  

 

 

Lesson 3

1.      D 2.      A 3.      B 4.      C 5.      D 6.      B 7.      C 8.      B 9.      D 10.  A
11.  C 12.  B 13.  D 14.  A 15.  C  

 

 

Lesson 4

1.      B 2.      C 3.      A 4.      D 5.      B 6.      C 7.      A 8.      D 9.      B 10.  C
11.  A 12.  D 13.  B 14.  C 15.  A  

 

 

Lesson 5

1.      B 2.      D 3.      C 4.      A 5.      B 6.      D 7.      A 8.      B 9.      D 10.  C
11.  A 12.  B 13.  D 14.  C 15.  A  

 

 

Lesson 6

1.      B 2.      C 3.      D 4.      A 5.      D 6.      B 7.      C 8.      A 9.      D 10.  B
11.  C 12.  A 13.  D 14.  B 15.  C  

 

 

Lesson 7

1.      C 2.      A 3.      B 4.      D 5.      C 6.      B 7.      A 8.      B 9.      C 10.  D
11.  A 12.  C 13.  B 14.  D 15.  A  

 

 

Lesson 8

1.      B 2.      C 3.      D 4.      A 5.      C 6.      B 7.      D 8.      A 9.      C 10.  B
11.  D 12.  A 13.  C 14.  B 15.  D  

 

 

Lesson 9

1.      B 2.      A 3.      D 4.      C 5.      B 6.      C 7.      A 8.      D 9.      B 10.  C
11.  A 12.  D 13.  B 14.  C 15.  A  

 

 

Lesson 10

1.      C 2.      A 3.      B 4.      D 5.      C 6.      B 7.      A 8.      D 9.      B 10.  C
11.  A 12.  B 13.  D 14.  C 15.  A  

 

 

Lesson 11

1.      B 2.      A 3.      D 4.      C 5.      B 6.      A 7.      D 8.      B 9.      A 10.  C
11.  D 12.  B 13.  A 14.  C 15.  D  

 

 

Lesson 12

1.      D 2.      B 3.      A 4.      C 5.      D 6.      B 7.      A 8.      C 9.      D 10.  B
11.  A 12.  C 13.  D 14.  B 15.  A  

 

 

Lesson 13

1.      D 2.      B 3.      A 4.      C 5.      D 6.      B 7.      A 8.      C 9.      D 10.  B
11.  A 12.  C 13.  D 14.  B 15.  A  

 

 

Lesson 14

1.      D 2.      B 3.      C 4.      A 5.      D 6.      B 7.      C 8.      A 9.      D 10.  B
11.  C 12.  A 13.  B 14.  D 15.  C  

 

 

Lesson 15

1.      C 2.      B 3.      A 4.      D 5.      C 6.      B 7.      A 8.      D 9.      C 10.  B
11.  A 12.  C 13.  D 14.  B 15.  A  

 

 

Lesson 16

1.      C 2.      B 3.      D 4.      A 5.      C 6.      B 7.      D 8.      A 9.      C 10.  B
11.  D 12.  A 13.  B 14.  C 15.  A  

 

 

Lesson 17

1.      D 2.      B 3.      C 4.      A 5.      D 6.      B 7.      C 8.      A 9.      D 10.  B
11.  C 12.  A 13.  D 14.  B 15.  C  

 

 

Lesson 18

1.      D 2.      B 3.      C 4.      A 5.      D 6.      B 7.      C 8.      A 9.      D 10.  B
11.  C 12.  A 13.  B 14.  D 15.  C  

 

 

Lesson 19

1.      C 2.      B 3.      D 4.      A 5.      C 6.      B 7.      D 8.      A 9.      C 10.  B
11.  A 12.  D 13.  C 14.  B 15.  A  

 

 

Lesson 20

1.      B 2.      D 3.      B 4.      D 5.      C 6.      A 7.      D 8.      B 9.      C 10.  A
11.  D 12.  B 13.  C 14.  A 15.  D  

 

 

Lesson 21

1.      A 2.      B 3.      D 4.      B 5.      A 6.      C 7.      B 8.      D 9.      A 10.  C
11.  B 12.  D 13.  A 14.  C 15.  B  

 

 

Lesson 22

1.      D 2.      C 3.      A 4.      B 5.      C 6.      B 7.      C 8.      D 9.      A 10.  C
11.  B 12.  D 13.  A 14.  B 15.  C  

 

 

Lesson 23

1.      A 2.      D 3.      B 4.      C 5.      A 6.      D 7.      B 8.      A 9.      D 10.  C
11.  B 12.  A 13.  D 14.  C 15.  B  

 

 

Lesson 24

1.      B 2.      C 3.      A 4.      D 5.      B 6.      C 7.      D 8.      A 9.      B 10.  C
11.  D 12.  B 13.  A 14.  D 15.  C  

 

 

Lesson 25

1.      C 2.      B 3.      D 4.      A 5.      D 6.      B 7.      C 8.      A 9.      D 10.  B
11.  C 12.  A 13.  D 14.  B 15.  C  

 

 

Lesson 26

1.      C 2.      B 3.      D 4.      A 5.      B 6.      D 7.      C 8.      A 9.      D 10.  C
11.  B 12.  D 13.  C 14.  A 15.  D  

 

 

Lesson 27

1.      D 2.      A 3.      C 4.      B 5.      C 6.      D 7.      A 8.      B 9.      C 10.  A
11.  D 12.  B 13.  C 14.  A 15.  D  

 

 

Lesson 28

1.      D 2.      B 3.      C 4.      A 5.      D 6.      B 7.      C 8.      A 9.      D 10.  B
11.  C 12.  A 13.  D 14.  B 15.  C  

 

 

Lesson 29

1.      B 2.      C 3.      A 4.      D 5.      B 6.      A 7.      C 8.      D 9.      B 10.  C
11.  A 12.  C 13.  D 14.  B 15.  A  

 

 

Lesson 30

1.      A 2.      C 3.      A 4.      C 5.      B 6.      D 7.      A 8.      C 9.      C 10.  B
11.  B 12.  D 13.  C 14.  B 15.  C